top of page

ADVOKÁCIA

1

VÝSKUMY 

Ak chceme niečo zmeniť, musíme vedieť čo presne. Analýza súčasného stavu je základým predpokladom poznania situácie, resp. bariér, ktoré je nutné meniť. Podieľame sa na prieskumoch v oblasti rodovej nerovnosti, postavenia rómskych žien, násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách a i.

4

WATCHDOG

Watchdog v preklade strážny pes je termín zahŕňajúci monitorovanie, kontrolu niektorej oblasti verejného života, v našom prípade monitorovanie a kontrolu verejných politík v oblasti riešenia rómskej problematiky, uplatňovania nástrojov rodovej rovnosti a ich dopady na životy ľudí v marginalizovaných komunitách.

EXPERTÍZY

Zamestnanci QUO VADIS, o.z. sú aktívnymi členmi komisií, či výborov na lokálnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni. Zasadzujú sa za tvorbu koalícií a vytváranie neformálnych partnerstiev.

 

 

 

 

 

2

5

KAMPANE 

Organizujeme kampane a happeningy  s cieľom upozorniť širokú verejnosť na dôležité problémy spoločnosti a pozitívne meniť verejnú mienku.

PETÍCIE

Upozorňujeme širokú verejnnosť, predstaviteľov Vlády SR, prezidenta, alebo ostatných zodpovedných na na vôľu ľudu, či nesúhlas k konaním kompetentných orgánov a pod. formou hromadných pripomienok, organizovaním petícií a lobovaním vo verejných a štátnych inštitúciách.

3

6

SIEŤOVANIE 

Už od roku 2007 je QUO VADIS, o.z. súčasťou koalícii a nezávislých platforiem, ktoré sa podieľajú na tvorbe tieňových správ a odpočtov k politikám vlády SR. Zároveň je súčasťou komisií a výborov tvoriacich nové politiky. V neposlednom rade je iniciátorom a koordinátorom nových platforiem a sietí.

bottom of page