top of page

Publikácie QUO VADIS, o.z.

 

 

ZBYSTRUJEME - monitorovanie činnosti M. Kotlebu vo funkcii župana BBSK

 

 

 3 časti monitorovacej správy o činnosti M. Kotlebu na poste predsedu BBSK v rokoch 2014 - 2016, ktorých súčasťou je 1.  prieskum médií, 2. vysvedčenie pre župana ako i 3. prieskum kompetencií v oblasti riešenia problémov Rómov v BBSK s odporúčaniami. VIAC o projekte WatchBBSK na www.zbystrujeme.sk

Vysvedčenie
Prieskum násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách

 

 

 

 

Tradície výskum
Spovede rómskych žien

 

V prostredí rómskych komunít, kde sú normy a tradície hlbšie ukotvené sa stretávame s omnoho závažnejšími problémami rómskych žien, v porovnaní so ženami z majority. Tieto ženy sú vystavené viacnásobnej diskriminácii, ktorá má nesmierne závažné dopady na kvalitu života rómskych žien. V tejto úvodnej publikácii k projektu Keď tradície bolia Vám predstavíme spovede rómskych žien, ktoré sa narodili ako Rómky v chudobných rómskych lokalitách. Mená sú fiktívne.

 

Projekt Keď tradície bolia bol podporený financovaný z Dotácie na podporu rodovej rovnosti zameraného na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu a sumou 56000 € z Fondu pre mimovládne organizácie, ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation. Cieľom projektu Keď tradície bolia je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti .

UPDATING THE CIVIL SOCIETY MONITORING REPORT IN SLOVAKIA

 

Nevyhnutnou súčasťou hodnotenia implementácie politík v oblasti riešenia rómkej problematiky je hodnotenie napĺňania stratégií a akčných plánov mimovládnym sektorom. Experti a expertky Quo vadis, o.z. sa pravidelne zúčastňujú na tvorbe monitorovacích správ. 

 

 

Updating
Správa občianskej spoločnosti o implementácii stratégie slovenskej republiky pre integráciu Rómov do roku 2020 a revidovaného akčného plánu dekády na SLOVENSKU 
Strategia 2020
KALENDÁR 2013
OBRAZ RÓMSKEJ ŽENY

 

V rámci projektu Obraz rómskej ženy vznikol krásny kalendár rómskych žien, žijúcich v pasci rodových stereotypov s víziou nových zajtrajškov bez predsudkov a zajatia v rodových normách.

PRIESKUM A PUBLIKÁCIA
OBRAZ RÓMSKEJ ŽENY

 

Analýza bariér v živote rómskych žien a prezenácia výstupov projektu realizovaného vďaka podpore Open society foundation. 

Obraz RŽ výskum
MLADÍ BEZ PREDSUDKOV

 

Pri určovaní cieľov projektu sme vychádzali z potrieb verejnosti a predovšetkým z potrieb mladých ľudí, ktorí žijú oveľa rýchlejším spôsobom života ako predošlé generácie a akoby sa z ich životov pod tlakom rôznych povinností a nástrah vytrácali základné ľudské hodnoty. Primárnym cieľom projektu bolo zaktivizovať mladých ľudí zo Zvolena v ľudsko–právnej oblasti s dôrazom na zvýšenie spolupráce mladých Rómov a všetkých mladých ľudí vystavených diskriminácii v ich občianskom každodennom živote prostredníctvom neformálneho vzdelávania v oblasti participácie a antidiskriminácie. 

Way to education
WAY TO EDUCATION - zborník z konferencie

 

Zborník z konferencie z oblasti zavádzania a aplikovania inovatívnych metód v edukácii rómskych žiaov a žiačok. Odborných garantom publikácie bol prof. PhDr. Miron Zelina Dr. Sc. Dr.h.c. V prípade záujmu nás kontaktujte. 

Way to education
DECADE WATCH
SPRÁVA K HODNOTENIU IMPLEMENÁCIE DEKÁDY ZAČLEŇOVANIA RÓMOV NA SLOVENSKU ZA ROK 2007
Decadewatch 2007
bottom of page