top of page

Programový koncept QUO VADIS, o.z.

 

Od roku 2013 má občianske združenie QUO VADIS, o.z. tento koncept programovej činnosti. 

Projektová činnosť je základnou oblasťou existencie každého občianskeho združenia. V zmysle programovej činnosti sústreďujeme pozornosť najmä na tému ľudských práv, bez ktorých si nevieme predstaviť existenciu v demokratickom spoločenstve. Postavenie žien, marginalizovaných komunít, hatespeech, anticigánizmus sú témy negatívne rezonujúce v celospoločenskom merítku.Pociťujeme potrebu vyvolávať na tieto témy vecnú a pragmatickú diskusiu a tak prispieť k ich zmierňovaniu. 

QUO VADIS, o.z. je zriaďovateľom školských zariadení Súkromnej základnej umeleckej školy a Súkromného centra voľného času Quo vadis. Školské zariadenia vznikli v roku 2008 a boli prioritne zriadené pre deti z málo podnetného a marginalizovaného prostredia. Umožniť všetkým deťom bez rozdielu prístup ku kvalitnému umeleckému vzdelaniu a efektívnemu tráveniu voľného času je krédom školských zariadení Quo Vadis. 

Zámerom oblasti vzdelávanie je poskytovať odbornú a metodickú pomoc školám, iným školským zariadeniam a všetkým záujemcom formou akreditovaného vzdelávania, organizovaním školení, seminárov, workshopov, organizovaním preventívnych programov pre žiakov základných a stredných škôl, či vydávaním metodických materiálov.

Snaha o presadzovanie zmien vo verejnom i politickom živote občanov na Slovensku je obsahovým zámerom oblasti advokácia. Prostredníctvom výskumných aktivít, aktívneho watchdogu, kampaňami a happeningami, nevynímajúc expertízy, lobing a petície sa usilujeme o zlepšovanie kvality života občanov na regionálnej i národnej úrovni. 

bottom of page