top of page

EXPERTNÁ ČINNOSŤ

Zamestnanci QUO VADIS, o.z. sú aktívnymi členmi komisií, či výborov na lokálnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni.

 

Ing. Ingrid Kosová, PhD.

  • členka výboru pre rodovú rovnosť na MPSVR SR

  • členka expertnej skupiny k NP MPC

  • bývalá členka kolégia štátnej tajomníčky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny pre sociálne vylúčené lokality

  • členka Asociácie Montessori

  • členka Koalície MVO za vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Rovnosť vo vzdelávaní

  • členka DecadeWatch tímu - kontrolný mechanizmus k implementácii Národného akčného plánu k Dekáde začlenenia rómskej populácie na Slovensku z pozície tretieho sektora

  • členka riadiaceho výboru FSR pre implementáciu NP TSP

  • členka pracovnej skupiny USVRK pre fondy EÚ v programovom období 2014-2020.

 

Sme organizátori seminárov, okrúhlych stolov, diskusií a konferencií na témy vzdelávania rómskych detí, násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách, boja proti extrémizmu ai. Prostredníctvom výstupov lobujeme za systémové zmeny.

bottom of page