top of page

EXPERTNÁ ČINNOSŤ

Zamestnanci QUO VADIS, o.z. sú aktívnymi členmi komisií, či výborov na lokálnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni.

 

Ing. Ingrid Kosová, PhD.

  • členka výboru pre rodovú rovnosť na MPSVR SR

  • členka expertnej skupiny k NP MPC

  • bývalá členka kolégia štátnej tajomníčky Ministerstva práce sociálnych vecí a rodiny pre sociálne vylúčené lokality

  • členka Asociácie Montessori

  • členka Koalície MVO za vzdelávanie detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Rovnosť vo vzdelávaní

  • členka DecadeWatch tímu - kontrolný mechanizmus k implementácii Národného akčného plánu k Dekáde začlenenia rómskej populácie na Slovensku z pozície tretieho sektora

  • členka riadiaceho výboru FSR pre implementáciu NP TSP

  • členka pracovnej skupiny USVRK pre fondy EÚ v programovom období 2014-2020.

 

Sme organizátori seminárov, okrúhlych stolov, diskusií a konferencií na témy vzdelávania rómskych detí, násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách, boja proti extrémizmu ai. Prostredníctvom výstupov lobujeme za systémové zmeny.

To play, press and hold the enter key. To stop, release the enter key.

press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
press to zoom
bottom of page