top of page

Projekt "Roma LGBT +"

Medzinárodný projekt na podporu LGBT rómskej komunity je platformou partnerov, ktorým záleží na tom, aby bola posilňovaná diverzita v spoločnosti, rovnako aby boli podporené aktivity LGBT rómskej komunity vo všetkých zúčastnených krajinách (Česká republika, Slovensko, Maďarská republika).

Občianske združenie Quo vadis je členom medzinárodnej platformy, ktorá projekt implementuje a participuje na realizácii aktivít projektu :

Okrúhle stoly – v rámci ktorej sú naplánované 3 národné okrúhle stoly v rámci témy postavenia rómskej LGBTI minority . Okrúhlych stolov sa zúčastnia zástupcovia národných kontaktných bodov v rámci národnej stratégie, zástupcovia akademického sektora, zástupcovia občianskeho sektora

Tématické eventy v rámci LGBT PRIDE - edukatívne a informatívne aktivity, ktorých variabilita by mala odzrkadľovať národné podmienky ako i tému LGBTI PRIDE-U, pričom všetky z nich by mali viesť k naplneniu hlavného cieľa eventov, prehlbovanie bežnej advokácie organizácií a podporovateľov boja proti diskriminácii voči členom LGBTI komunity a v neposlednom rade podporovanie rómskeho LGBTI movementu. Za účelom posilňovania zámeru povedomia o rómskej LGBTI menšine sa interaktívny workshop bude konať v každej krajine.

Kampaň za účelom zvyšovania povedomia participentov rómskej LGBTI menšiny, posilňovanie spoločenskej akceptácie/prijatia do spoločnosti

Advokácia/obhajoba rómskej LGBTI minority - každá organizácia uskutoční národný okrúhly stôl, ktorý sa bude zaoberať výzvou integrácie potrieb rómskej LGBTI menšiny v národných strategických rámcoch. Súčasťou okrúhlych stolov budú kľúčoví aktéri : aktívni účastníci/splnomocnenci/právni zástupcovia v poli rómskej integrácie rovnako ako predstavitelia a inštitúcie.

Počas expertnej debaty budú odprezentované výsledky a výstupy dosiahnuté v rámci vykonávania a realizácie projektu aj s odporúčaniami, ktoré majú potenciál zmierniť efekt diskriminácie voči tejto skupine populácie. Prítomný kľúčoví aktéri obdržia výzvu aj v oficiálnej forme. Aktivita 2 :

Advokačná iniciatíva - v rámci procesu advokácie, každá organizácia aplikuje nástroje adekvátne k lokálnym podmienkam a v miere ktorá umožní dosiahnutie očakávaných cieľov.

Medzinárodná Roma LGBTI konferencia - konferencia je jedna z aktivít neformálnej medzinárodnej Roma LGBTI platformy a konala sa takmer pravidelne od roku 2015. Hlavné zameranie dvojdňovej konferencie (100 hostí) bude v prvom rade odprezentovanie výsledkov a výstupov dosiahnutých v projekte. Panelová debata sa uskutoční so zámerom definovania a formulovania strategických krokov a metód v boji proti diskriminácii voči cieľovej skupine na národnom aj Európskom leveli.

Webová stránka - čerstvo zavedená webová stránka (priateľská k mobilným zariadeniam) reprezentuje centrálny komunikačný kanál, ktorý bude poskytovať širokospektrálne služby a informácie širokému rozsahu používateľov v dvoch jazykoch. Obsah rozdelený do skupín bude informovať o aktivitách členov medzinárodnej rómskej LGBTI platformy vrátane referenčných linkov. Jedna z obsahových skupín bude zahŕňať všetky informácie, výstupy a výsledky kampane. V samostatnej časti budú výsledky zozbierané z jednotlivých projektových aktivít t.j. okrúhle stoly, cielené eventy, analytické správy, konferencie atď. Webová stránka bude ponúkať priestor pre zdieľanie príkladov dobrej praxe. Zložitosť a komplexnosť komunikovaných informácií bude doplnená interaktívnou mapou Európskych organizácií, ktoré sa venujú Roma LGBTI skupinám.Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page