top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ Zvolen" - správa za 9/2020

V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci september zamerali na nasledovné témy :

1. Ekopojmy, zoznamovacie aktivity .

Obsah : oboznámenie žiakov s priebehom mimoškolského vzdelávacieho programu po jeho organizačnej a obsahovej stránke, zoznámenie žiakov s pedagógmi, ktorí program realizujú. Žiaci sa na úvodných hodinách mali možnosť oboznámiť sa s ekopojmami, vytvorili sme spolu s nimi pojmovú mapu a otvorili sme diskusiu na témy ochrany životného prostredia.

Výstup : pojmová eko-mapa

2. Okolie školy

Obsah : Exteriér školy ponúka možnosti pre neformálnu výuku v jeho prostredí v rámci ktorej sme sa zamerali predovšetkým na pochopenie významu stromov, rozpoznávanie ihličnatých a listnatých stromov, rovnako sme sa zamerali na mapovanie drevín. Zisťovaním druhového zloženia a početnosti jednotlivých druhov drevín, textúry kôry sme u žiakov podporili neformálnym spôsobom výuky formálnu stránku učenia.

Výstup : kreativita zo šišiek (zhotovenie jesenných panáčikov, z nazbieraných smrekových šišiek, zhotovenie ježkov z nazbieraných borovicových šišiek)

3. Huby

Obsah : Žiaci preukázali v tejto téme dostatok vedomostí, praktická stránka – využívania prírodných zdrojov je pre ich komunitu veľmi blízka. V tejto téme sme sa snažili upevniť ich vedomosti v delení húb na jedlé a jedovaté, správny zber a poznávanie, zamerali sme sa aj na prácu s literatúrou

Výstup : priraďovanie správnych názvov k obrázkom, kresba jedlej a jedovatej huby

4. Zachráňme našu planétu

Obsah : komparácia priaznivých a nepriaznivých činností pre našu planétu

Výstup : zhotovenie a prezentácia plagátov detí (práca v skupinkách)

5. Listová želatina

Obsah : význam listovej želatiny

Výstup : otláčanie nazbieraných listov rôznych druhov drevín s využitím vodových farieb


Mimoškolský vzdelávací program je zameraný na upevňovanie formálneho vzdelávania na princípe zážitkového učenia, aktivít, ktoré umocňujú získané vedomosti a navyše rozvíjajú sociálne spôsobilosti žiakov.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF).
Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page