top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 1/2023V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci január 2023 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Vianočné prázdniny


II. týždeň

Stopy a zvuky zvierat

Obsah: oboznámenie detí so stopami a zvukmi lesných zvierat (bylinožravcov – jeleň, srnec, mäsožravcov – líška, vlk, rys, vydra, všežravcov – diviak, medveď)

Cieľ: vedieť rozpoznať stopy: jeleňa, srnca, diviaka, medveďa, líšky, vlka, rysa , vydry a poznať zvieratká aj podľa zvukov z kmihy zvukov

Výstup: zhotovenie plagátov stôp bylinožravcov, mäsožravcov, všežravcov, zhotovenie plagátov stôp zvierat (srnec, veverička, líška, vlk, zajac), vypracovanie pracovného listu o stopách zvierat, pečiatkovanie stôp rôznych druhov zvierat, využitie didaktických pomôcok: sady pečiatok a dreveného pexesa so stopami lesných zvierat


III. týždeň

Zimovanie zvierat

Obsah: oboznámenie detí so zimovaním : hmyzu, pavúkov, dážďoviek, slimákov, rýb, obojživelníkov, plazov, vtákov, cicavcov

Cieľ: poukázať na pravých (syseľ, svišť, plch, chrček, ježko, netopier) a nepravých (medveď, jazvec, veverička) zimných spáčov a na sťahovavé (lastovička, belorítka, bocian, škorec, hus divá, kukučka, dudok, trasochvost, žltochvost) a nesťahovavé (ďateľ, brhlík, sýkorka, drozd čierny, pinka, hýľ, stehlík, sojka, straka, vrana, krivonos) vtáky

Výstup: zhotovenie plagátov pravých a nepravých zimných spáčov, prezentácia – zimovanie zvierat, ekohry, využitie didaktických pomôcok domina a pexesa k uvedenej téme, pracovné listy a vymaľovánky na tému zimovanie zvierat


IV. týždeň

Nesťahovavé vtáky

Obsah: spoznávanie nesťahovavých zimujúcich vtákov a oboznámenie detí so starostlivosťou o spevavce v zimnom období

Cieľ: naučiť sa poznať nesťahovavé vtáky spevavce (ďateľ, brhlík, sýkorka veľká, sýkorka belasá, sýkorka chochlatá, drozd čierny, pinka, hýľ, glezg, čižíček, stehlík, červienka, sojka a, straka, vrana, vrabec) a dravce (myšiak, orol, sokol, jastrab) a sovy (výr skalný, plamienka driemavá, sova lesná, myšiarka ušatá)

Výstup: eko hry zamerané na spoznávanie nesťahovavých vtákov, prezentácia a videoo nesťavovavom vtáctve, využitie dreveného pexesa, zhotovenie plagátov o zimujúcom vtáctve: nesťahovavé vtáky (spevavce) a nesťahovavé vtáky (dravce a sovy), osemsmerovky na tému dravce a sovy, vymaľovánky a pracovné listy o zimujúcom vtáctve


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page