top of page

Projekt Slnečnice pre Ukrajinu - tréning pre pracovníkov s mládežou


Názov podujatia :  Tréning pre pracovníkov s mládežou v rámci projektu Slnečnice pre Ukrajinu

Miesto podujatia : o.z. QUO VADIS

Organizátor: o.z. QUO VADIS, Zvolen

Spoluorganizátor : SCVČ Quo vadis, Zvolen

Finančné zabezpečenie : v rámci projektu „Slnečnice pre Ukrajinu“

Cieľová skupina : pracovníci s mládežou

Cieľ podujatia : zvýšenie kompetencií osôb pracujúcich s mládežou

Termín : 25.9. 2023, 14:00 – 16:00 hod.

Lektor : Centrum mladých Space - Mgr. Karin Vargová Ursínyová

Prínos :

  • Zlepšené kompetencie neformálneho vzdelávania v rámci Adaptačného programu pre znevýhodnených ukrajinských mladých ľudí

  • Sieťovanie pracovníkov s mládežou vytvára nové možnosti pre nové partnerstvá v regióne

  • Kooperatívna spolupráca prispieva k budovaniu pozitívnej klímy v QUO VADIS o.z., meste Zvolen ktorej základom je solidarita

  • Vzájomná výmena skúseností medzi jednotlivými aktérmi

  • Výsledky Adaptačného programu – východisko pre tvorbu lokálnych politík, strategických dokumentov organizácie

Udržateľnosť :

Na základe zrealizovaného tréningu na zvýšenie kompetencií osôb pracujúcich s mládežou (Space) – sieťujeme nadobudnuté vedomosti, a dosiahnuté zručnosti a využívame ich ako inšpiráciu/ východisko pre tvorbu tematických plánov k neformálnemu vzdelávaniu v mimoškolských programoch pre sociálne znevýhodnenú mládež.


留言


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page