top of page

Watch BBSK


Projekt podporený v rámci programu Aktívne občianstvo a inklúzia

Donor: Nadácia Ekopolis

Výška podpory: 50 000€

Cieľom projektu je zabezpečiť kvalitný watch-dog činností BBSK vrátane predsedu BBSK a podporiť zmenu postojov širokej verejnosti a verejnej ištitúcie (BBSK) k riešeniu tzv. rómskej problematiky.

AKTIVITY

Pilotný watch-dog projekt zameraný na monitoring, analýzu a vyhodnocovanie práce Banskobystrického samosprávneho kraja. Cieľom projektu je zistenia tlmočiť širokej verejnosti a podnecovať občiansku aktivitu a záujem o správu vecí verejných. Súčasťou projektu je mediálna kampaň zameraná na propagácia príkladov dobrej praxe a ich prekladanie (presadzovanie) na úrovni VÚC ako vhodných opatrení voči rómskej komunite. Podpornými aktivitami projektu sú sieťovanie inštitúcií a organizácií za účelom efektívnejšej koordinácie aktivít proti xenofóbii, rasizmu a extrémizmu, ale aj vzdelávacie aktivity na základných a stredných školách s cieľom scitlivovania mladých ľudí voči inakosti.

Realizuje: Quo Vadis, o.z.

Partner: Antigona, o.z. / viac info: www.antigona.sk/ antigona@antigona.sk

EFEKT PROJEKTU

Hlavné výstupy projektu: - 1 výročná monitorovacia správa činnosti BBSK - 2 priebežné monitorovacie správy činnosti BBSK; - 1 kampaň proti pravicovému extrémizmu, rasovej nenávisti a xenofóbii - 4 zapojené školy do programu škôl priateľských k inakosti - 10 diskusií pre verejnosť - 1 regionálna sieť organizácií (min. 15 zapojených organizácií) - 5 spoločných aktivít v rámci siete organizácií - 5 návrhov pre BBSK pre riešenie vybraných problémov súvisiacich so spolužitím Rómov

Kontakt:

Rado Sloboda

projektový manažér a kampaňový koordinátor

0908183133

radoslavml.sloboda@gmail.com

Lucia Machavová

Finančná manažérka

machavova.lucia@gmail.com

Ingrid Kosová

koordinátorka watch-dog aktivít projektu

ingrid.kosova@gmail.com

Zuzana Almáši Koreňová Koordinátorka vzdelávania zuzana.ak@gmail.com

ODPORÚČANIA

Tento projekt je financovaný z programu Aktívne občianstvo a inklúzia, ktorý je podporený Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom. Program realizuje Nadácia Ekopolis s partnermi.

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page