top of page

CESTA K DOHODE


Projekt podporený v rámci programu Mládež v akciiDonor: IuventaVýška podpory: 6 000€Cieľom projektu bolo ziniciovať a sformovať skupinu 14 mladých aktívnych ľudí, ktorá cez nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a kompetencie prostredníctvom cielených školiacich aktivít bude pôsobiť ako rovesnícky mediačný klub alebo zmierovacia rada v školskom aj mimoškolskom prostredí. Rovesnícki mediátori a mediátorky budú pripravení zrealizovať v rôznych školách workshopy, kde oboznámia svojich rovesníkov o mediácii – humánnom riešení sporov a budú tiež riešiť reálne podnety na školské spory.Projekt bol realizovaný od augusta 2012 do októbra 2013

Akreditovaní rovesnícki mediátori a mediátorky

Vo Zvolene vznikol rovesnícky mediačný klub. Týmto Vám, milí čitatelia čitateľky chcem predstaviť prvých akreditovaných rovesníckych mediátorov a mediátorky na Slovensku. Sú to študenti a šudentky stredných škôl a tiež dve dievčatá Janka a Petra, ktoré sa popri svojej práci venujú aj mládeži.

Iuventa - Slovenský inštitút mládeže, program Mládež v akcii podpodporila ďalší z mnohých zaujímavých a prínosných projektov pod názvom Cesta k dohode. Projekt realizuje QUO VADIS, o.z. vo Zvolene, pod vedením mediátorky Zuzany Almáši Koreňovej.

Primárnym cieľom projektu je ziniciovať a sformovať skupinu 14 mladých aktívnych ľudí, ktorá cez nadobudnuté skúsenosti, zručnosti a kompetencie prostredníctvom cielených školiacich aktivít bude pôsobiť ako rovesnícky mediačný klub alebo zmierovacia rada v školskom aj mimoškolskom prostredí. Rovesnícki mediátori a mediátorky budú pripravení zrealizovať v rôznych školách workshopy, kde oboznámia svojich rovesníkov o mediácii – humánnom riešení sporov a budú tiež riešiť reálne podnety na školské spory.

Projekt je určený pre študentov a študentky a mladých ľudí vo veku 15 - 30 rokov, pôsobiacich v žiackych alebo študentských školských radách; pôsobiacich ako mládežnícki lídri a líderky alebo pracovníci a pracovníčky s mládežou. Projekt má trvanie 15 mesiacov. Výstupom projektu budú rôzne propagačné materiály a tiež Ročenka o rovesníckej mediácii a projektová publikácia s prideleným ISBN.

Nakoľko vo Zvolene, ako aj v celom BBSK nie je organizácia, ktorá by vzdelávala mládež v oblasti ľudsko-právnej a konkrétne v oblasti mediácie ako takej, navyše formou zážitkových tréningov, sme si vedomí aj na základe doterajších skúseností, že naše aktivity sú prínosom ako pre deti a mládež, tak pre tých, ktorí sa im v edukačnom procese denne venujú. Motiváciou k implementácii tohto projektu je, že čím ďalej, tým viac sa už aj v našej krajine hovorí o alternatívnom, navyše humánnom riešení sporov. Týchto je bohužiaľ veľa aj v školách, medzi rovesníkmi, ktorí prichádzajú do dospelosti s veľmi nízkou výbavou komunikačných zručností, schopností zvládania konfliktných situácií, čo sa pochopiteľne negatívne odráža v medziľudských vzťahoch, ako pracovných, tak súkromných, rodinných.

Naši rovesnícki mediátori a mediátorky absolvovali akreditovaný program Peer mediácia, ktorý tvoria témy Komunikačné zručnosti, Zvládanie konfliktov, Základy práva a Mediácia. Celý program je ladený zážitkovo, teoretická časť je prostredníctvom modelových situácií, cvičení a hier skombinovaná s praktickou časťou.

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page