top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 7-8/2022V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci júl 20212 zamerali na nasledovné témy :

Slnko poklad náš

Obsah :

Zdroj slnečnej energie,

Jeho potreba pre život všetkého živého (človeka, živočíchov, rastlín).

Princípy slnečného žiarenia.

Ochrana pred slnkom.

Cieľ : Vedieť určiť zdroj slnečnej energie a aký má význam pre život na Zemi.

Výstup : Tímová práca (na vytvorenom plagáte pomenovať a správne priradiť jednotlivé slovné výrazy)


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci august 2022 zapojili do projektu Letná škola – „Planéta zážitkov II.“ :

Miesto podujatia : Lieskovský športový areál Hájik

Deň a hodina : 15.8. – 19.8.2022 / 22.8. – 26.8.2022

Organizátor: o.z. Quo vadis, ŠZŠ Zvolen, Ministerstvo školstva

Finančné zabezpečenie : Finančný grant Ministerstva školstva 4.600€

Cieľová skupina : žiaci Špeciálnej základnej školy Zvolen, deti z Ukrajiny

Cieľ podujatia : letná táborová činnosť, neformálne vzdelávanie na podporu formálnej stránky učenia

ROZBOR PODUJATIA :

Letnú školu sme zorganizovali v spolupráci s našimi partnermi, ŠZŠ Zvolen, terénnym sociálnym pracovníkom. Naša letná škola „Planéta zážitkov II.“ prebiehala ako obsahovo integrovaný celok, v ktorom sa prepájali aktivity jednotlivých vzdelávacích oblastí (návštevy rôznych planét) ich obsahová stránka a jednotlivé ciele. Vzhľadom k tomu, že sa jednalo o prácu s deťmi so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami, bolo nevyhnutné zabezpečiť dostatočný počet pedagógov počas jednotlivých cyklov, ktorí dokázali účastníkom v Letnej škole poskytnúť individuálny prístup. Deti ako účastníci letnej školy pochádzajú zo sociálne znevýhodneného prostredia (segregovaná rómska komunita), zapojené boli aj deti z Ukrajiny , z toho dôvodu sme deťom počas letnej školy zabezpečili okrem obedov a pitného režimu, ďalšie stravné jednotky (desiatu a olovrant). Zážitková forma učenia na základe prepájania aktivít jednotlivých vzdelávacích oblastí ako návštevy planét sa stretla u našich detí s priaznivou odozvou. Každý deň sa tešili na nové „planétové zážitky“, ktoré im priniesli možnosť aktívnej účasti na „živote planét“ :


1. Planéta prírody - zameranie:

Výlet na planétu Prírody priniesol detskej posádke aktivity zamerané na rozvoj prírodovednej gramotnosti.

Obsahový štandard:

-Skupinové učenie, ale aj individuálne aktivity s deťmi, ktoré potrebujú práve takýto prístup

- Eko hry zamerané na získavanie nových vedomostí a spôsobilostí

-Poznávacia vychádzka do prírody - blízkeho okolia, zadanie v prírode na základe ktorého spolupracujú v pracovných skupinách

-Návšteva Lesníckeho a drevárskeho múzea Zvolen

Výstup :

-Vytvorenie malého náučného chodníka v ovocnom sade – v exteriéri školy (pomenujeme, nakreslíme, prezentujeme).

2. Planéta tvorivosti - zameranie:

Výlet na planétu Tvorivosti priniesol detskej posádke aktivity zamerané na rozvoj individuálnej kreativity a esteticko umeleckého vnímania.

Obsahový štandard :

-Skupinové učenie, ale aj individuálne aktivity s deťmi, ktoré potrebujú práve takýto prístup

- „Trpaslíkovia z knižky“ : motivovať žiakov k čítaniu a podporovať u nich čítanie pre radosť primeranými textami = rozvíjať vyjadrovacie schopnosti detí so špeciálnymi výchovno vzdelávacími potrebami.

-„Darček pre svojich blízkych“ : modelovanie a práca s hlinou

Výstup :

- Tanečná škola príbehov (rozvoj čitateľskej gramotnosti pomocou pohybu)s využitím prvkov vlastnej kultúrnej identity a kultúrno-historického dedičstva.

- Výstavka prác z hliny

3. Planéta pohybu - zameranie:

Výlet na planétu Pohybu priniesol detskej posádke šport a radosť z pohybu

Obsahový štandard :

- Outdorové aktivity v prírode (spočítaj všetky listnaté stromy pri dráhe, pozbieraj suché opadané konáre na ohnisko a poskladaj o tom rým, atď.) = budovať priestorovú predstavivosť, slovnú zásobu

-Pohybovo -športové tímové aktivity v športovom areáli.


Výstup :

- Tímová spolupráca = pripravené ohnisko na spoločnú opekačku = motivujúce činnosti ktoré vedú k tímovej práci a pochopeniu pre spájanie síl pri spoločnom riešení úloh

4. Planéta informácií - zameranie:

Výlet na planétu Informácií priniesol detskej posádke vzdelávacie aktivity a didaktické hry.

Obsahový štandard :

-Skupinové učenie, ale aj individuálne aktivity s deťmi, ktoré potrebujú práve takýto prístup

– „Počítačka to je hračka“ :rozvoj matematickej, informačnej gramotnosti s využitím princípov Montessori pedagogiky (využitie kvalitných didaktických pomôcok o.z. Quo vadis),

-Rozvoj hodnotovej výchovy prostredníctvom hrania rolí = osvojiť si základné postoje, ktoré podmieňujú kultivované medziľudské vzťahy.

Výstup :

- Modelová situácia – riešenie komunitného problému na základe hrania rolí. Facilitátor (pedagóg)v spolupráci s tlmočníkom (mamička z Ukrajiny) usmerňuje priebeh pri ktorom sa deti môžu interaktívne zapájať, a meniť dej situácie podľa vlastných postojov = rozvíjanie spôsobilostí, ktorými posilnia sebaúctu a hodnotenie iných, upevňujú si správne postoje.

5. Planéta tímovej spolupráce - zameranie:

Výlet na planétu Tímovej spolupráce priniesol detskej posádke tímové riešenie úloh, indícií na dosiahnutie spoločného cieľa

Obsahový štandard :

- Tvorba tímovej vlajky :rozvoj sociálnych kompetencií na základe tímovej spolupráce,

- Zadanie tímom pre aktivitu Pevnosť zážitok (projektové učenie) : pochopiť zámer zadanej úlohy, formulácia poslania svojho tímu pre Pevnosť zážitok

-Kooperatívne spoločenské hry : udržať pozornosť pri prijímaní poskytovaných informácií.

Výstup :

-Pevnosť zážitok : na základe komunikačných, jazykových činností a stratégií, ich prepájania s poznaným, deti vyriešili stanovené indície v Pevnosti zážitok = pochopili pravidlá fungovania tímu = rozvoj čítania a počúvania s porozumením


6. Planéta spolupatričnosti - zameranie:

Výlety na planétu Spolupatričnosti priniesol detskej posádke aktivity organizácie Unicef s ambasádorom Samkom Scirankom na základe ktorých deti citlivo vnímali na problémy iných detí.

Obsahový štandard :

- Prezentácia aktivít Unicef : (Všetci na palubu, Modráčikovia, Chcem pomáhať)

Výstup :

- Vytvorenie tlačovej správy (spoločná tvorba detí) , ktorá prezentuje ideu globálnej pomoci o ľuďoch ktorí sa ocitli v núdzi

7. Planéta MultiKulti- zameranie:

Výlet na planétu MultiKulti priniesol detskej posádke aktivity v Dome umenia Arteska na základe ktorých bližšie spoznali svoju národnú kultúru a národnú identitu

Obsahový štandard :

- Deti prezentujú deťom zaujímavosti o svojej krajine (národná vlajka, hymna, história, kultúra, spoločenské oblasti)

- Ochutnávka tradičných jedál

Výstup :

- Výstavka vytvorených prezentačných materiálov

Commentaires


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page