top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 2/2023V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci február 2022 zamerali na nasledovné témy :

I. týždeň

Prikrmovanie vtáctva

Obsah: spoznávanie rôznych možností prikrmovania vtáctva v zimnom období

Cieľ: poukázať na dôležitosť prikrmovania vtáctva v zimnom období, najmä za mrazivého počasia a prítomnosti veľkej snehovej pokrývky, keď má vtáctvo nedostatok potravy

Výstup: výroba a rozmiestnenie vtáčích búdok v okolí školy, prikrmovanie vtáctva: slnečnicou, zmesou pre vtáčiky (raž, jačmeň, pšenica, ovos, proso, slnečnica), lojovými guličkami, búrskymi orieškami navlečenými na špagátoch


Vychádzka zameraná na pozorovanie vtáctva

Obsah: spoznávanie zimujúceho vtáctva v prirodzenom prostredí

Cieľ: spoznať a ďalekohľadom pozorovať nesťahovavé vtáky (drozd, straka, sojka, vrabec, sýkorka veľká, sýkorka belasá, sýkorka chochlatá, hrdlička...)

Výstup: ekohry zamerané na poznávanie nesťahovavých druhov vtákov


Kreativita

Obsah: spoznávanie vtáctva formou tvorivosti detí

Cieľ: poznať sťahovavé (bocian, lastovička) a nesťahovavé (sýkorka, pinka, hýľ, sojka, vrabec, labuť) vtáky

Výstup: zhotovenie konkrétnych druhov kartónových vtáčikov omotaných vlnou


Svetový deň mokradí (2.2.)

Obsah: oboznámenie detí s Ramsarským dohovorom o mokradiach a so 14 Ramsarskými lokalitami na Slovensku

Cieľ :poukázať na význam mokradí (zadržiavanie vody, ochrana pred povodňami, zdroj pitnej vody, veľká biodiverzita, klimatická funkcia, čističky vôd, veľká produkcia biomasy a kyslíka, rekreácia),spoznať rôzne typy mokraďných biotopov (prameniská, rašeliniská, močiare, zaplavované lúky, lužné lesy, rieky, jazerá...), ale aj rastlinstvo (rosička, diablik, páperník, vstavače ...) a živočíšstvo (vodné vtáctvo – rybárik, volavka, kormorán, bocian čierny, bučiak ... vodné cicavce – bobor, vydra) mokradí

Výstup: zhotovenie plagátu k Svetovému dňu mokradí, ekohry zamerané na funkcie mokradí, pexeso o Ramsarských lokalitách na Slovensku, pracovné listy zamerané na rastlinstvo a živočíšstvo mokradí, vymaľovánka rybárika riečneho spojená s počítaním


II. týždeň

Separácia a recyklácia odpadu

Obsah :oboznámenie detí so separáciou (triedením) a recykláciou (opätovným využitím) odpadov prostredníctvom videa

Cieľ: poukázať na dôležitosť separácie odpadu pre jeho recykláciu, priblížiť deťom systém zálohovania fliaš a plechoviek s označením písmenom Z

Výstup: zhotovenie plagátov s kontajnermi na separovaný zber (žltý -plasty, červený-kovy, hnedý- bioodpad, zelený – sklo, modrý -papier) a s roztriedenými obrázkami podľa druhu odpadu, zhotovenie plagátov o separácii a recyklácii odpadov s poukázaním na dobu rozložiteľnosti jednotlivých druhov odpadov (bioodpad – týždne, papier – mesiace, kovy- 20- 100 rokov, plasty – 500-1000 rokov, sklo -4000 rokov), triedenie odpadkov v triede do farebne rozlíšených košov na separovaný zber, dotazník o produkcii a triedení odpadu v domácnostiach, pracovné listy zamerané na separáciu odpadu, pozbieranie odpadkov v okolí školy a ich separácia, zhotovenie výrobkov z odpadu (tukan z roliek, obrázky z plastových vrchnáčikov -kvietok, lietajúci balón)


III. týždeň

Domáce zvieratká

Obsah: spoznávane domácich zvierat a zvieracích rodiniek

Cieľ: poukázať na význam chovu domácich zvierat: vtákov (sliepka, hus, kačka, morka) a cicavcov (pes, mačka, krava, koza, ovca, kôň, prasa)

Výstup: ekohry a pracovné listy zamerané na zvieracie rodinky, domáci miláčikovia -vytvorenie psíka skladaním z papiera, vymaľovánky psíčka a mačičky


IV. týždeň

Jarné prázdniny


Comentários


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page