top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 09/2022V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci september 2022 zamerali na nasledovné témy :


I .týždeň

Ekohry v prírode

Obsah: spoznávanie rastlín a živočíchov a ich vzájomných vzťahov prostredníctvom ekohier

Cieľ: poznať stromy, kvety, lesné zvieratá, potravinové reťazce

Výstup: ekohry (pantomíma, ukážky, bingo, hry so šiškami, pavučina ...), lesné hádanky, kamienkové hľadačky, drevené domino a pexeso zamerané na lesné zvieratá, plody a stromy


II. týždeň

Ekopojmy

Obsah: oboznámenie detí s ekopojmami (príroda: živá a neživá, prírodniny, flóra, fauna, ekosystém, biotop, biodiverzita, ekológia, environmentálna výchova)

Cieľ: poukázať na potrebu ochrany prírody, bez ktorej ľudia nemôžu žiť

Výstup: maľovanie obrázkov prírodninami, kamienkové skladačky zamerané na ekopojmy


III. týždeň

Krásy a vzácnosti slovenskej prírody

Obsah: spoznávanie chránených druhov rastlín, živočíchov a chránených území

Cieľ: naučiť deti poznať chránené živočichy (kamzík, svišť, syseľ, rys, medveď, fúzač alpský, drop, orol), chránené rastliny (hlaváčik jarný, hlaváčik letný, črievičníkpapučkový, šafran, horec, veternica narcisokvetá,hmyzovník, vstavač) achránené územia (NP a CHKO)

Výstup: náučný plagát „Krásy a vzácnosti slovenskej prírody“


Strom života

Obsah: oboznámenie detí s významom stromov prostredníctvom zhotovenia plagátu

Cieľ: spoznať funkcie stromov (produkcia kyslíka, zadržiavanie vody, spevňovanie pôdy,zachytávanie prachu a nečistôt, poskytovanie tieňa, les je domovom množstva rastlín a živočíchov, rekreačná a drevoprodukčná funkcia)

Výstup: zhotovenie náučného plagátu „Strom života“ s poukázaním na význam stromov


IV.týždeň

Vychádzka so zameraním na poznávanie listnatých drevín

Obsah: mapovanie listnatých drevín (stromov aj krov) v okolí školy a v parku, poukázanie na rozdiely medzi stromami a kríkmi

Cieľ: naučiť sa poznať listnaté stromy (lipa, breza, jarabina vtáčia, hrab, javor mliečny, javor horský, javor červený, buk, dub zimný a dub červený) a kry (šípka, vtáči zob, baza čierna, hloh)

Výstup: zmapovanie listnatých drevín zistením ich druhového zloženia, zber šípok


Listová žilnatina

Obsah: obkresľovanie listovej žilnatiny

Cieľ: poukázať na význam listovej žilnatiny (kostra listu, rozvádzanie vo vode rozpustených živín)

Výstup: obrázok obkreslenej listovej žilnatiny listov stromov (buk, hrab, lipa, breza, dub zimný, dub červený, javor mliečny, javor horský, javor červený)


Listový herbár

Obsah: spoznávanie listnatých stromov formou zhotovenia listového herbáru

Cieľ: poznať listnaté stromy (buk, hrab, lipa, breza, dub zimný, dub červený, javor mliečny, javor horský, javor červený)

Výstup: listový herbár


Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page