top of page

Projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ" - správa za 07-08/2021


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci júl 2021 zamerali na nasledovné témy :

Slnko poklad náš

Obsah :

Zdroj slnečnej energie,

Jeho potreba pre život všetkého živého (človeka, živočíchov, rastlín).

Princípy slnečného žiarenia.

Ochrana pred slnkom.

Cieľ : Vedieť určiť zdroj slnečnej energie a aký má význam pre život na Zemi.

Výstup : Tímová práca (na vytvorenom plagáte pomenovať a správne priradiť jednotlivé slovné výrazy)


Čarovanie s drevom

Obsah :

Ozdobný, dekoračný predmet

Cieľ :

Pozorovať štruktúry, tvary rôznych drevených prírodnín, využiť tvorivosť a vedieť vytvoriť ozdobný, dekoračný predmet s použitím drobných drevených konárikov, kôry, ..

Výstup : Tímová práca ( tvorba ozdobného, dekoračného predmetu s použitím drobných drevených konárikov, kôry, ..)


V ríši rastlín

Obsah :

Liečivé rastliny

Zber liečivých rastlín

Cieľ :

Vedieť pomenovať liečivé rastliny a ich význam pre život človeka aj ich ochranu.

Zoznámenie sa s aplikáciou Pl@ntNet na rozpoznávanie rastlín.

Pomenovať možnosti využitia rastliny pre svoje zdravie.

Výstup : Tímová práca na vychádzke (kresba ľubovoľnej liečivej rastliny – púpavy, podbeľa, na vychádzke vedieť vyhľadávať liečivé rastliny lipa, repík...).


V rámci realizácie mimoškolského vzdelávacieho programu, sme sa v mesiaci august 2021 zamerali na nasledovné témy :


Kamienkovo

Obsah :

Tvorba kamienkových slovných hľadačiek, skladačiek.

Maľovanie kamienkov, písanie slov (tvoriacich súvislé vety

Cieľ :

Vedieť pomenovať a vyhľadávať vhodné kamienky (plochý tvar, vhodná veľkosť), na ktoré bude možné maľovať a písať.

Výstup : Maľovanie kamienkov a označovanie podľa pokynov pedagóga

Plody z lesa

Obsah :

Poznávanie lesných plodov – lesného ovocia

Ochutnávka lesných plodov

Cieľ :

Vedieť vymenovať lesné plody a ich tvar, chuť a význam, pozorovať rozdielne a podobné znaky.

Naučiť sa jednoduché spôsoby spracovania lesných plodov.

Výstup : Vymaľovať lesné plody, ovocná pena na ochutnávku

Cesta za poznaním lesa

Obsah :

Lesné plody – huby

Naučiť sa pomenovať a podľa obrázka aj určiť niektoré druhy húb.

Cieľ :

Rozvíjať vzťah k lesom a ich plodom

Vedieť rozlíšiť jedlé a jedovaté huby.

Výstup : Tímová práca – pexeso, tajnička ( pomenovanie a určovanie niektorých druhov húb. rozlíšenie jedlých a jedovatých húb).

Recykláčik

Obsah :

Ako dôležité je recyklovať odpad

Cieľ :

Ochrana životného prostredia v lokálnom prostredí

Výstup : Tvorba výrobkov, predmetov na základe vlastnej tvorivosti z použitím PET fľaše, tetrapakového odpadu...(darčeky pre rodinu, priateľov)


댓글


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page