top of page

Projekt Slnečnice pre Ukrajinu - "Vianoce spájajú"


Miesto podujatia : o.z. QUO VADIS

Organizátor: o.z. QUO VADIS, Zvolen

Spoluorganizátor : SCVČ Quo vadis, Zvolen

Finančné zabezpečenie : v rámci projektu „Slnečnice pre Ukrajinu“

Cieľová skupina : pracovníci s mládežou

Cieľ podujatia : prostredníctvom vytvoreného programu : spoznávanie ukrajinskej kultúry, tradícií a zvykov s prepájaním slovenskej ľudovej kultúry

Termín : 20.12. od 15.30 do 19.30

Prínos :

 • Získané nové tvorivé a umelecké zručnosti účastníkov programu – mladých ľudí z Ukrajiny na základe pravidelnej kreatívnej činnosti

 • Zlepšené komunikačné zručnosti účastníkov programu v slovenskom jazyku

 • Nové priateľstvá mladých ľudí z Ukrajiny v rámci organizovaných aktivít dochádza k obohacovaniu sociálnych vzťahov

 • Upevnenie národného povedomia, vlastnej kultúrnej identity vytvorením a podporovaním umeleckého ľudového súboru

 • Vlastná sebarealizácia a spôsob relaxu

 • Vzájomná výmena skúseností medzi jednotlivými aktérmi

 • Zvýšené povedomie o pozitívnych príkladov praxe v oblasti solidarity na základe propagácie projektových výstupov a ich prepájania s majoritou (malá olympiáda, výstava, program pre verejnosť)

 • Pôsobenie v oblasti multikultúrnej edukácie – spoznávanie ukrajinskej kultúry, tradícií a zvykov, prostredníctvom vytvoreného ľudového tanečného súboru, vytvoreného výtvarného programu (účastníci programu väčšinou zobrazujú svoje obrázky z domova/je to ako ich spôsob terapie – vymaľovať sa z bolestných spomienok)


Udržateľnosť :

- vytvorenie spoločnej slovensko-ukrajinskej choreografie a jej premiéry (účasť predstaviteľov mesta, BBSK, verejný, umelecký sektor) na projektovom výstupe „Umenie spája“ – zabezpečí jej ďalšiu prezentáciu na rôznych podujatiach a prispieva k verejnej edukácii v téme spolupatričnosti

- zlepšená informovanosť a propagácia projektových výstupov, súhrnný audiovizuálny materiál o zrealizovanom projekte = príklady dobrej praxe pre Mesto Zvolen – sa môžu stať súčasťou inkluzívneho vzdelávania, ktoré je jedným z hlavých cieľov platnej Koncepcie rozvoja školstva na obdobie 2020-2030

-vytvorené programy : umelecký výtvarný a umelecký tanečný ľudový – začleňujeme do prostredia školských zariadení QUO VADIS o.z. , podporujeme ich, zapájame do súťaží a diania majority, rozširujeme ich členstvo a umelecké portfólio


Yorumlar


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page