top of page

Projekt "Digitálne vzdelávanie pre každého"

Názov projektu : Digitálne vzdelanie pre každého

Názov podujatia : AKTIVITA č. 2 Planéta informácií (rozvoj digitálnej gramotnosti – aktivity v Letnej škole pre deti MRK)


Deň a hodina : 16.8. – 20.8. 2021

Organizátor: I.ZŠ Jilemnického Zvolen

Partner : o.z. Quo vadis, Zvolen

Finančné zabezpečenie : rozpočet projektu Letná škola Ministerstva školstva SR

Cieľová skupina :

1. Deti so sociálne znevýhodneného prostredia (segregovaná rómska komunita Pustý hrad vo Zvolene) – účastníci Letnej školy

2. Rovesnícky tím (deti II. stupňa) ktorí podporuje svojím pôsobením rozvoj digitálnej gramotnosti detí i. stupňa - deti so sociálne znevýhodneného prostredia (segregovaná rómska komunita Pustý hrad vo Zvolene) – účastníci mimoškolského programu

Cieľ podujatia :

Hlavný cieľ : Zlepšovanie študijných výsledkov detí zo segregovanej rómskej komunity rozvíjaním digitálnej gramotnosti v mimoškolskom vzdelávacom programe.


Čiastkový cieľ č. 2: Implementácia rovesníckeho vzdelávania do mimoškolského programu na základe ktorého rozvíjame digitálnu gramotnosť a podporujeme obmedzený prístup detí MRK k technológiám.

Počet účastníkov : 22 (3 členovia rovesníckeho tímu)

Deti : 17 Z toho dievčatá : 8 Chlapci : 9

Dospelí : 5

Zámer projektu: Zámerom nášho projektu je formou rovesníckeho vzdelávania v mimoškolskom vzdelávacom programe pre deti MRK podporiť ich dostupnosť k digitálnym technológiám , zvyšovať ich digitálnu gramotnosť. Finančné prostriedky budú použité na zabezpečenie odborného lektora , ktorý realizuje vzdelávacie aktivity projektu -odborné školenia , tréningy pre rovesnícky tím a účastníkov programu, na nákup digitálneho zariadenia a licencií pre účely digitálneho vzdelávania v programe. Výstupom projektu bude spoločne vytvorená digitálna prezentácia „Rómovia v našom regióne“. Tvorba tematických prezentácií prostredníctvom ktorých si svoje digitálne kompetencie zlepšujú, zabezpečí nielen udržateľnosť projektu, ale aj zlepšovanie ich študijných výsledkov.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.“Comentários


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page