top of page

Projekt "Digitálne vzdelávanie pre každého"


Odborné štúdie a prieskumy potvrdzujú, že aj napriek pozitívnemu trendu zvyšovania digitálnej gramotnosti obyvateľov Slovenska ale aj Európy, stále existujú v spoločnosti výrazné rozdiely označované ako digitálna priepasť. V nej sa ocitajú ľudia v seniorskom veku, ľudia s nižším dosiahnutým vzdelaním, deti, mladí, ľudia zo sociálne a ekonomicky znevýhodneného prostredia.

Obdobie pandémie prehlbuje tieto priepastné rozdiely medzi skupinami, ktoré majú prístup k digitálnym technológiám a tými, ktoré majú prístup obmedzený či žiadny. Takmer pätina žiakov a žiačok zo základných a stredných škôl sa v období zatvorených škôl nevzdelávala prostredníctvom internetu a 7,5 % sa neučilo vôbec.

Nadácia Orange si uvedomuje, že prístup k digitálnym médiám a digitálna gramotnosť sú nevyhnutné pre ďalšie vzdelávanie, uplatnenie sa na trhu práce, účasť na dianí v spoločnosti, ale aj pre každodenné činnosti bežného života. S cieľom prispieť k znižovaniu digitálnej nerovnosti, aby mal každý bez ohľadu na vek, vzdelanie, povahu svojho zamestnania či sociálno-ekonomického zázemia možnosť rozvoja svojich digitálnych zručností sa preto rozhodla otvoriť pilotný ročník grantového programu Digitálny svet pre každého, ktorého cieľom je rozvíjať digitálnu gramotnosť zraniteľných skupín ohrozených sociálnym vylúčením a chudobou a uľahčiť im život v digitálnej dobe.

Do programu sme sa rozhodli zapojiť aj my – občianske združenie Quo vadis zo Zvolena s projektom „Digitálne vzdelanie pre každého“ a sme veľmi radi, že sa nám podarilo grant získať. Projekt vypracovala riaditeľka Súkromného centra voľného času Quo vadis Mgr. Miroslava Lenďáková.


„Digitálne vzdelanie pre každého“

Termín : začiatok: august 2021 / ukončenie: 30.11.november 2021

Miesto podujatia : I.ZŠ Zvolen, o.z. Quo vadis, Zvolen

Organizátor: o.z. Quo vadis

Partner : I. Základná škola Jilemnického , Zvolen

Finančné zabezpečenie : podľa rozpočtu projektu

Cieľová skupina : žiaci I. stupňa, II. stupňa – účastníci mimoškolského programu


Cieľ podujatia :

Hlavný cieľ : Zlepšovanie študijných výsledkov detí zo segregovanej rómskej komunity rozvíjaním digitálnej gramotnosti v mimoškolskom vzdelávacom programe

Čiastkový cieľ č.1: Vyškoliť, vyformovať funkčné zručnosti rovesníckeho tímu – detí /žiakov II. stupňa v oblasti digitálnych technológií, ktorí bude schopný realizovať v programe neformálne vzdelávanie na rozvoj digitálnej gramotnosti deťom /žiakom I. stupňa

Čiastkový cieľ č.2: Implementácia rovesníckeho vzdelávania do mimoškolského programu na základe ktorého rozvíjame digitálnu gramotnosť a podporujeme obmedzený prístup detí MRK k technológiám.

Východisko pre realizáciu podujatia :

Ak je celkovým zámerom našich podporných vzdelávacích programov, pripravovať žiakov z MRK na ďalšie vzdelávanie, či odbornú prípravu a tým zvyšovať ich šance na uplatnenie sa na trhu práce, musíme aj my ako organizácia, zabezpečiť vzdelávanie s prístupom k digitálnym médiám, so zreteľom na zvyšovanie zručností a kompetencií detí v tejto oblasti. Toto obdobie sa ukázalo pre nás novou výzvou. Realizácia projektových aktivít pomôže deťom z MRK zlepšiť ich východiskovú situáciu v prípade opätovnej dištančnej výuky.

„Tento projekt sa uskutočnil vďaka finančnému príspevku z grantového programu Digitálny svet pre každého Nadácie Orange.“

Commenti


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page