top of page

Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ vo Zvolene

V rámci výzvy č. 312000 - Operačný program Ľudské zdroje, podporenej z Európskeho sociálneho fondu, bol schválený náš projekt "Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v Špeciálnej základnej škole, Zvolen". Cieľom projektu je znížiť a zabrániť predčasnému ukončeniu školskej dochádzky žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, ktorí navštevujú ŠZŠ vo Zvolene. Našim zámerom je vytvoriť mimoškolský vzdelávací program "Človek a príroda", v rámci ktorého podporíme prístup ku kvalitnému základnému vzdelávaniu pre túto špecifickú cieľovú skupinu a to prostredníctvom neformálnych foriem vzdelávania. Ich účelom má byť začlenenie do nadstavbového vzdelávania a ďalšej odbornej prípravy.

Projekt budú realizovať Ing. Gabriela Jochimová, PhD.,(Quo Vadis, o.z.), ktorá vytvorí spomínaný vzdelávací mimoškolský program s využitím neformálnych metód vzdelávania a tiež Nela Lenďáková ,(Quo Vadis, o.z.), ktorá bude zodpovedná za jednotlivé výstupy projektu s uplatnením princípov rovesníckeho vzdelávania.

Projekt vypracovala Mgr. Miroslava Lenďáková.

Tento projekt bol podporený z Európskeho sociálneho fondu (ESF) sumou vo výške 152 382,10 €.

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page