top of page

Okrúhly stôl Keď tradície bolia


Tlačová správa

V pondelok, 14. decembra, sa v Banskej Bystrici v Kongres hotel Dixon uskutoční okrúhly stôl pre odbornú, ale i laickú verejnosť, ktorého témou bude násilie páchané na ženách v rómskych marginalizovaných komunitách.

V rokoch 2013 až 2015 prebehol v rámci projektu QUO VADIS, o.z. Keď tradície bolia prieskum výskytu a foriem násilia páchaného na ženách v 51 marginalizovaných komunitách z 11 okresov BBSK, na ktorom sa zúčastnilo 202 respondentiek zo segregovaných a separovaných komunít. Jeho výsledky sú alarmujúce!

Pokiaľ ide o kvantitatívnu stránku výskytu násilia zo strany intímneho partnera, všetky namerané hodnoty sú v skúmanom prostredí marginalizovaných rómskych komunít za jednotlivé druhy násilia podstatne vyššie, ako je priemer za celú populáciu žien Slovenska.

Výskyt násilia v marginalizovaných komunitách sa pohyboval od zasiahnutia každej druhej ženy v prípade faciek, buchnátov či kopancov, po každú desiatu ženu pri vyhrážaní sa – samovraždou, deťmi, bitím či zabitím.

„Ženy z marginalizovaných rómskych komunít zažívajú v každodennom živote množstvo obáv a strachov, a to aj v úplne obyčajných, bežných životných situáciách. Kým výskumy násilia na ženách na Slovensku všeobecne odmerali, že bitku, týranie, obmedzovanie, vyhrážky a podobne zažíva každá piata žena, v marginalizovaných komunitách v prípade fyzického násilia zo strany partnera hovoria výpovede prevažne o každej druhej žene, u ostatných foriem, napríklad u psychického násilia, takmer o každej rómskej žene“ “ hovorí predsedkyňa občianskeho združenia Quo Vadis Ingrid Kosová, ktorá je zároveň manažérkou projektu Keď tradície bolia.

„Viktimizovanie rómskych žien spoločnosťou ako nezodpovedných matiek, ktoré zneužívajú svoje maternice na prostriedok obživy, je z tohto pohľadu na bezútešné postavenie rómskej ženy v spoločnosti povrchným a urážajúcim postojom. Pripomínam len, že prieskum bol vykonaný v BBSK, teda v kraji, kde sa nenachádzajú najchudobnejšie rómske komunity na Slovensku. Prieskum poukázal na fakt, že výskyt a brutalita násilia kvantitatívne rastie s mierou chudoby. V tomto kontexte je život rómskej ženy v osade na východnom Slovenku beznádejný. Bez pomoci zvonka nemajú tieto ženy žiadnu šancu na zmenu.“

QUO VADIS, o.z., ktorého poslaním je presadzovanie odstránenia všetkých foriem diskriminácie najmä vo vzťahu k Rómom a postaveniu žien v spoločnosti, sa prostredníctvom projektu snaží o posilnenie kapacít svojej organizácie a ďalších partnerských MVO v oblasti problematiky rodovej nerovnosti v marginalizovaných komunitách s dôrazom na násilie páchané na ženách, tak aby mohli v budúcnosti prispievať k pozitívnej zmene.

Počas trvania projektu boli zrealizované tri vzdelávacie cykly v oblasti rodovej nerovnosti, projektového manažmentu, watchdogu, prieskumné aktivity na tému násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách, zahraničné semináre a vznikla neformálna ženská platforma MVO vyvíjajúca advokačné aktivity v problematike zlepšenia postavenia rómskych, resp. všetkých žien v spoločnosti.

Projekt Keď tradície bolia na obdobie 2013 – 2015 bol podporený sumou 56000 € z Fondu pre mimovládne organizácie , ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation . Cieľom projektu Keď tradície bolia je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti .

V rámci spolufinancovania boli požité zdroje v sume 12 123€ z MPSVaR v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

Okrúhly stôl s názvom Keď tradície bolia organizujú a podporujú: QUO VADIS, o.z. a regionálna ženská platforma Nás nerozoštvú!

Event na facebooku: https://www.facebook.com/events/709613335806782/

Pred podujatím sa uskutoční tlačová konferencia k výstupom projektu, na ktorú Vás srdečne pozývame o 9.00 v Kongres hotel Dixon v Banskej Bystrici.

Kontakty pre médiá za QUO VADIS, o.z. Ingrid Kosová (k dispozícii priamo na podujatí) Denisa Sciránková +421 905 551 61 +421 948 091 505

ingrid.kosova@gmail.com denisa125@gmail.com

Comments


PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page