top of page

KEĎ TRADÍCIE BOLIA


Projekt Keď tradície bolia na obdobie 2013 – 2015 bol podporený sumou 56000 € z Fondu pre mimovládne organizácie , ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation . Cieľom projektu Keď tradície bolia je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti .

V rámci spolufinancovania boli požité zdroje v sume 12 123€ z MPSVaR v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

Donor: Nórsky finančný mechanizmus - OSF Bratislava Výška podpory: 56000€

Projekt „Keď tradície bolia“ sa prioritne zameriava na posilnenie kapacít MVO QUO VADIS, o.z., v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a posilnenia v oblasti finančného manažmentu, tak, aby jednotliví členovia a členky OZ boli dostatočne odborne pripravení na obhajobu záujmov rómskych žien v oblasti násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách, vrátane problematiky sexuálneho a reprodukčného zdravia a procesom fundraisingového plánovania zabezpečili finančnú stabilitu organizácie.

Vybudované odborné kapacity budú schopné vstupovať do procesov programového konceptu organizácie a prispievať k pozitívnej zmene. Na disemináciu odborných vedomostí a zručností budú slúžiť tri novovytvorené akreditované programy v oblasti násilia páchaného na ženách, projektového manažmentu a sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako významných výstupov projektu.

Vzhľadom na absenciu dát v tejto oblasti bude dôležitým výstupom projektu získanie argumentačnej základne a informácii prostredníctvom výskumných aktivít na potvrdenie, resp. vyvrátenie predikcie zvýšeného a frekventovanejšieho výskytu násilia v marginalizovaných komunitách.

Vzhľadom na závažnosť problematiky za jeden z najvýznamnejších krokov pokladáme iniciovanie vzniku siete MVO a pomocných profesií, ktoré budú dostatočne odborne pripravené na elimináciu výskytu násilia v komunitách a zároveň sa vytvorí základný stavebný kameň spolupráce medzi verejným a tretím sektorom nielen doma, ale i v zahraničí. Prostredníctvom seminárov a propagácie témy bude významným prínosom i prenos dobrej praxe v oblasti riešenia problematiky násilia v rómskych komunitách zo zahraničia ( najmä zo Srbska a Macedónska), odkiaľ je možné preniesť skúsenosti z vytvárania siete a platformy do našich podmienok.

AKTIVITY

V rámci prvej plánovanej aktivity vzdelávanie sme sa zamerali na profesionalizáciu a zlepšenie znalostí a zručností terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov a pracovníčok, študentov a študentiek sociálnej práce, aktivistov a aktivistiek v treťom sektore a iných záujemcov, v oblasti rodovej expertízy s dôrazom na problematiku násilia páchaného na ženách.

Zároveň sme usporiadali Úvodný seminár na provlematiku násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách.

V Júni 2014 sme realizovali v rámci vzdelávacích aktivít projektu Keď tradície bolia kurz Základy projektového manažmentu. Ďalšou aktivitou v projekte je tvorba Platformy MVO pôsobiacich v téme rodovej nerovnosti žien. Prvé stretnutie platformy sa uskutočnilo 24.5.2014.

Máme pred sebou poslednú fázu projektu.

Indikátory projektu v jednotlivých témach

Celkový prínos projektu

- Posilnenie personálnych kapacít MVO

- Finančná stabilizácia MVO prostredníctvom fundraisingového plánovania a tvorby stratégie

- Získanie poznatkov v oblasti špecifík násilia páchanom na ženách v MRK

- Zintenzívnenie spolupráce MVO a verejného sektora v oblasti viacnásobnej diskriminácie rómskych žien a eliminácie násilia páchaného v MRK

- Zviditeľnenie témy násilia páchaného na ženách v MRK prostredníctvom videodokumentu, internetu, sociálnych sietí a tlače

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page