KEĎ TRADÍCIE BOLIA

July 13, 2015

 

Projekt Keď tradície bolia na obdobie 2013 – 2015 bol podporený sumou 56000 € z Fondu pre mimovládne organizácie , ktorý je financovaný z Finančného mechanizmu EHP 2009-2014. Správcom Fondu je Nadácia otvorenej spoločnosti - Open society Foundation . Cieľom projektu Keď tradície bolia je Posilnenie kapacít MVO a zlepšenie podmienok na fungovanie občianskej spoločnosti .

 

V rámci spolufinancovania boli požité zdroje v  sume 12  123€  z MPSVaR v rámci Dotácie na podporu rodovej rovnosti zamerané na dosiahnutie rodovej rovnosti a podporu uplatňovania zásady rovnakého zaobchádzania na základe pohlavia alebo rodu.

 

 

Donor:  Nórsky finančný mechanizmus - OSF Bratislava
Výška podpory: 56000€

 

 

Projekt „Keď tradície bolia“ sa prioritne zameriava na posilnenie kapacít MVO QUO VADIS, o.z., v oblasti problematiky násilia páchaného na ženách a posilnenia v oblasti finančného manažmentu, tak, aby jednotliví členovia a členky OZ boli dostatočne odborne pripravení na obhajobu záujmov rómskych žien v oblasti násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách, vrátane problematiky sexuálneho a reprodukčného zdravia a procesom fundraisingového plánovania zabezpečili finančnú stabilitu organizácie.

 

Vybudované odborné kapacity budú schopné vstupovať do procesov programového konceptu organizácie a prispievať k pozitívnej zmene. Na disemináciu odborných vedomostí a zručností budú slúžiť tri novovytvorené akreditované programy v oblasti násilia páchaného na ženách, projektového manažmentu a sexuálneho a reprodukčného zdravia, ako významných výstupov projektu.

 

Vzhľadom na absenciu dát v tejto oblasti bude dôležitým  výstupom projektu  získanie argumentačnej základne a informácii prostredníctvom výskumných aktivít na potvrdenie, resp. vyvrátenie predikcie zvýšeného a frekventovanejšieho výskytu násilia v marginalizovaných komunitách.

 

Vzhľadom na závažnosť problematiky za jeden z najvýznamnejších krokov pokladáme iniciovanie vzniku siete MVO a pomocných profesií, ktoré budú dostatočne odborne pripravené na elimináciu výskytu násilia v komunitách a zároveň sa vytvorí základný stavebný kameň spolupráce medzi verejným a tretím sektorom nielen doma, ale i v zahraničí. Prostredníctvom seminárov a propagácie témy bude významným prínosom i  prenos dobrej praxe v oblasti riešenia problematiky násilia v rómskych komunitách zo zahraničia ( najmä zo Srbska a Macedónska), odkiaľ je možné preniesť skúsenosti z vytvárania siete a platformy do našich podmienok.

 

AKTIVITY

 

 

V rámci prvej plánovanej aktivity vzdelávanie  sme sa zamerali na profesionalizáciu a zlepšenie znalostí a zručností terénnych a komunitných sociálnych pracovníkov a pracovníčok, študentov a študentiek sociálnej práce, aktivistov a aktivistiek v treťom sektore a iných záujemcov,   v oblasti rodovej expertízy s dôrazom na problematiku násilia páchaného na ženách.

 
 

Zároveň sme usporiadali Úvodný seminár na provlematiku násilia páchaného na ženách v rómskych komunitách. 

Výstupy seminára o násilí páchanom na ženách v rómskych komunitách môžete nájsť TU v dokumente PDF (klik) 

 

 

 

 

V Júni 2014 sme realizovali v rámci vzdelávacích aktivít projektu Keď tradície bolia kurz Základy projektového manažmentu.


Ďalšou aktivitou v projekte je tvorba Platformy MVO pôsobiacich v téme rodovej nerovnosti žien. Prvé stretnutie platformy sa uskutočnilo 24.5.2014. 

 

Máme pred sebou poslednú fázu projektu.

 

 

 

Indikátory projektu v jednotlivých témach

Celkový prínos projektu

-          Posilnenie personálnych kapacít MVO

-          Finančná stabilizácia MVO prostredníctvom fundraisingového plánovania a tvorby stratégie

-          Získanie poznatkov v oblasti špecifík násilia páchanom na ženách v MRK

-          Zintenzívnenie spolupráce MVO a verejného sektora v oblasti viacnásobnej diskriminácie rómskych žien a eliminácie násilia páchaného v MRK

-          Zviditeľnenie témy násilia páchaného na ženách v MRK prostredníctvom videodokumentu, internetu, sociálnych sietí a tlače

 

Please reload

PRIPRAVUJEME

Zlepšovanie študijných výsledkov a kompetencií žiakov v ŠZŠ vo Zvolene

February 18, 2020

1/1
Please reload

AKTIVITY

August 4, 2017

July 12, 2016

Please reload

Archive
Please reload

Search By Tags
Please reload

Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square

tel.kontakt:

00421 45 5366 847

Adresa: 

I. Krasku 7, 96001 Zvolen

IČO: 420 13 291

© 2016 by QUO VADIS, o.z. Proudly created with Wix.com

This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now