top of page

MLADÍ BEZ PREDSUDKOV


Projekt podporený v rámci programu Mládež v akcii. Donor: Iuventa Výška podpory: 7000€

Cieľom projektu bola podpora skupiny 12 mladých ľudí k vytváraniu si sebareflexie a formovania vlastných postojov v oblasti diskriminácie vo Zvolene, vyjadrovanie svojich názorov a podieľanie sa na scitlivení verejnosti prostredníctvom vlastných životných príbehov, ktoré boli prezentované verejnosti vo forme Živej knižnice. Projekt bol realizovaný od máj 2010 do augusta 2011

AKTIVITY

1. Vyhlásenie celoslovenskej výtvarnej súťaže na tému „Ľudské práva očami detí“

Dňa 28.3.2011 sa v SNG na Zvolenskom zámku uskutočnila vernisáž k výstave ilustrovaných práv dieťaťa. Celoslovenská výtvarná súťaž je súčasťou projektu Mladí bez predsudkov. Ocenili sme 20 výhercov, ktorých práce tvoria didaktickú pomôcku PEXESO. Táto obsahuje ilustrácie, mená autorov a tiež znenie 10tich morálnych princípov z Deklarácie práv dieťaťa schválenej OSN v roku 1959.

2. Realizácia školiacich aktivít formálnej skupiny

Dňa 27.8.2010 prvý tréning k témam Ľudské práva, (In)Tolerancia, Diskriminácia, Predsudky a Stereotypy.

Tréning k Rodovej rovnosti, Mýtusu krásy a Scitlivovaniu sme mali dňa 8.10.2010. Páčia sa nám tieto tréningy, pretože nám ich Zuzana s Ingrid podávajú hravou formou, veľa si uvedomíme, dozvieme a ani nevieme, ako nám ubehne celý deň. Navyše sme super partička :)

3. Exkurzie formálnej skupiny

Dňa 10.9.2010 sme absolvovali našu prvú exkurziu v Slovenskom národnom stredisku pre ľudské práva a konečne sme si spravili spoločné crazy fotky :)

Dňa 24.9.2010 sme sa vláčikom previezli do Bratislavy, kde sme sa osobne stretli s pánom ombudsmanom, teda verejným ochrancom práv. Mali sme super výlet, dozvedeli sme sa kopec nových informácií a vyšlo aj na pol hodinový rozchod :)

Cyklus 5 putovných workshopov

Realizácia prieskumu verejnej mienky na tému diskriminácia v meste Zvolen – odklik na publikáciu z projektu

Publikácia obsahuje odporúčania pre prax, ktoré vychádzajú z prieskumu a potrieb súčasnej situácie v ľudsko-právnej oblasti v školách a celkovo nielen u mládeži, ale aj dospelých ľudí.

-

EFEKT PROJEKTU

Po prvotnom kontaktovaní ľudí participujúcich na projekte – riaditelia a riaditeľky škôl, lekári, policajti, zamestnanci MsÚ, Verejného ochrancu prác, a i – sme sa stretli s veľkým ohlasom na zámery a ideu projektu, čo nás motivuje aj v budúcnosti aplikovať podobné projektové zámery v nových kontextoch – učitelia a učiteľky základných škôl, deti materských škôl a žiaci prvého stupňa základných škôl, a i. ... Stretli sme sa aj so zvedavosťou a čiastočnou nedôverou niektorých učiteľov, ktorí po absolvovaní živej knižnice úplne zmenili názory a uznali, že spomínané problémy je nutné riešiť, hovoriť o nich a jasne dávať najavo, že nie sú vo vyspelej a demokratickej spoločnosti žiaduce.

Naši čitatelia nám taktiež po prečítaní kníh a vyplnení dotazníkov mohli zanechať v pamätnej knihe nejaký odkaz, prípadne odporúčania a povzbudenia. Uvádzame niekoľko z nich:

 • Sme veľmi radi, že sme spoznali veľmi milých ľudí, ktorí prežili rôzne problémy

 • Máme radosť že ste sa nám zdôverili a boli ste otvorení

 • Máme vás radi za to, že sa nepretvarujete

 • Bolo to poučné a zaujímavé

 • Ďakujeme krásne za úprimnosť

 • Boli ste super, škoda, že sme nestihli prečítať všetky knihy

 • Veľmi ste sa nám páčili a dali ste nám veľa rád a odhodlania do života

 • Boli ste super a škoda, že na svete nie je viac takých ľudí

 • Ďakujeme za otvorenie očí a budeme sa snažiť, aby sme nemali predsudky ...

ODPORÚČANIA

Výstupy projektu upozorňujú na závažnosť problému a vyzývajú k vytváraniu vhodných podmienok a prostredia, v ktorom a s kým mladí ľudia trávia svoj čas. Jedná sa ako o čas strávený na vyučovaní aj mimo neho, čas v kruhu rodiny a kamarátov.

Poukazujú na to, v ktorej oblasti potrebujú podporu žiaci, ale aj ich učitelia. Zároveň odhaľujú nedostatky, najmä v oblasti prevencie a osvety. Preto je nutné:

Odporúčame:

 • Zvýšiť úroveň scitlivovania a hodnotovej orientácie žiakov a vo výchove aj vzdelávaní. Viesť ich k rozvoju empatie a sociálnych zručností a schopností.

 • Zvyšovať povedomie žiakov o nebezpečných následkoch diskriminácie, príkladovať a uvádzať konkrétne, skutočné situácie a dôsledky diskriminácie ako z histórie, tak súčasnosti.

 • Neustále upozorňovať na stereotypné správanie, ktoré je dôvodom pre rozdeľovanie spoločnosti na mužský a ženský svet, svet podriadených či menejcenných a nadradených. Poukazovať na negatívne následky stereotypného správania, ktoré v konečnom dôsledku obmedzuje ľudský potenciál a rozvoj osobnosti, je silne manipulatívne a nebezpečné aj z hľadiska skĺzavania do nežiaducich a patologických javov

 • Podporovať a chváliť aj u tzv. problémových žiakov pozitívne správanie a dávať im najavo, že sú tiež členmi spoločnosti. Neupozorňova na nevhodné správanie vyhrážaním a trestaním, pretože to žiakov podnecuje k ešte väčšej agresii. Ale ukázať im pochopenie a cestu, ktorou sa dajú konflikty riešiť bez toho, aby sme ubližovali sebe aj iným. Navrhujeme venovať pozornosť rozvoju asertívneho správania, základom komunikácie a tiež prehlbovať u žiakov vedomie Ľudských práv, ale aj z nich vyplývajúcich povinností

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page