top of page

Čo sú to špeciálne školy?


Projekt implementovaný v partnerskej spolupráci a pod gestorstvom Krajskej asociácie rómskych iniciatív

Donor: Roma education fond

Výška podpory: 97 380 SKK

Cieľom projektu bolo zvýšenie vzdelanostnej úrovne rómskych detí a mládeže prostredníctvom osvetovej práce v rómskych rodinách na tému „Čo sú to špeciálne školy Projekt bol realizovaný od októbra 2007 do augusta 2009.

AKTIVITY

 • organizovanie spoločných akcií a posedení s rodičmi a ich deťmi za účelom:

Ø šírenia osvety o Špeciálnych základných školách,

Ø spoznávania rodín a pomerov detí z akého rodinného prostredia deti vychádzajú

Ø prehlbovania záujmu rodičov detí o vzdelávanie a pochopenie významu vzdelávať sa, aby sa mohli ich deti sa v živote lepšie uplatniť

Ø voľného posedenia a budovania dôvery medzi členmi Quo vadis, o.z. a rómskymi rodinami

 • prípravy detí na testy do Základných škôl prostredníctvom odborného poradenstva sociálnych a špeciálnych pedagógov a psychológov z Pedagogicko – psychologickej poradne a 7. Základnej školy

 • budovanie partnerstiev so štátnou, verejnou správou, tretím sektorom a všetkými subjektmi, ktoré by mohli prispieť k rozvoju úrovne vzdelávania rómskych detí a mládeže a tým zvyšovať ich uplatniteľnosť v živote a za účelom získania menného zoznamu detí, ktoré neboli na zápise v stanovenom termíne

 • dopĺňanie databázy rómskych detí, resp. rodín s maloletými a školopovinnými deťmi návštevami v rómskych komunitách metódou door to door za účelom:

Ø získania databázy detí v predškolskom veku ( príprava na vzdelávací proces na Základných školách, znižovanie počtu rómskych detí v Špeciálnych základných školách)

Ø priebežné doplnenie zoznamu rómskych detí ( zmeny v dôsledku migrácie a deložácie neplatičov na území Stredného Slovenska - najmä v lokalitách Zvolen - Pustý Hrad, Dolná kolónia )

Ø za účelom zhromaždiť detí, ktoré neprišli na zápis v stanovenom termíne

Ø za účelom vypisovania interného dotazníka Quo vadis, o.z. o situácii v marginalizovaných rómskych komunitách vo Zvolene v oblastiach: bývanie, vzdelávanie, resp. vzdelanostná úroveň, zamestnanosť, zdravie a prierezových oblastiach – o situácii v oblasti diskriminácie, rodovej rovnosti a chudobe

EFEKT PROJEKTU

V meste Zvolen už dlhšie obdobie neboli vyvíjané nijaké aktivity smerom k rozvoju v rómskych marginalizovaných komunitách.

Práca mimovládneho sektora sa zväčša orientovala na deti zo sociálne znevýhodneného prostredia bez zvýšenej účasti rómskych detí na aktivitách neformálneho vzdelávania. Rovnako v oblasti formálneho vzdelávania absentovali existujúce nástroje kompenzačného vzdelávania ( asistenti učiteľa na ZŠ i MŠ ).

Pozitíva projektu:

 • zvýšenie úspešnosti rómskych detí v edukačnom procese,

 • zníženie počtu rómskych detí na Špeciálnej škole, ktorú zväčša navštevujú deti zo segregovaných rómskych komunít mesta Zvolen.

 • progres najmä v oblasti rozvoja spolupráce a budovania partnerstiev a čo je najpodstatnejšie, prehĺbila sa dôvera obyvateľov rómskych marginalizovaných komunít voči pôsobeniu a členom Quo vadis,o.z. ktoré bolo ako nové občianske združenie vo Zvolene doposiaľ neznáme.

 • pozitívna odozva od riaditeľov Základných škôl v oblasti zvýšenej angažovanosti rodičov o výsledky vzdelávania svojich detí

 • zvýšenie záujmu o prácu tretieho sektora v rómskych komunitách

 • zvýšenie záujmu o prácu asistentov učiteľa.

ODPORÚČANIA

Viac ako 65% žiakov v špeciálnych základných školách tvoria žiaci rómskeho pôvode, výhradne z rómskych segregovaných a separovaných komunít. Tento fakt nás núti k zamysleniu, prečo tak vysoké percento rómskych žiakov je diagnostikovaných ako mentálne retardovaných, vo väčšine prípadov s ľahkým mentálnym postihom A.

Odporúčame vláde SR:

 • Prehodnotiť systém diagnostikovania a predlžiť dobu potrebnej diagnostiky na min. 3 roky

 • Prehodnotiť diagnostické testy, či zohľadňujú špecifiká rómskych detí

 • Zvýšiť informovanosť rodičov o dôsledkoch vzdelávania ich detí na špeciálnych základných školách, bez reálnej možnosti uplatniť sa na trhu práce

 • Okamžite zaviesť efektívne motivačné nástroje na zvýšenie účasti rómskych detí v predškolskej príprave, nakoľko absencia predškolskej prípravy u rómskych detí je najzávažnejšou príčinou ich neúspechu v základných školách

 • Presunutie žiakov s mentálnym postihom A do hlavného vzdelávacieho prúdu spolu so zabezpečím potrebného personálu a odborných kapacít na ich efektívne vzdelávanie

PRIPRAVUJEME
AKTIVITY
Archive
Search By Tags
Follow Us
 • Facebook Basic Square
 • Twitter Basic Square
 • Google+ Basic Square
bottom of page